Skip til indhold

Kun i dag: Gratis fragt!

  Handelsbetingelser

  Bemærk: Der kan ikke udledes nogen generelle rettigheder af disse generelle vilkår og betingelser. Kontakt venligst en advokat, hvis du er usikker på indholdet.  INDHOLDSFORTEGNELSE:

  Artikel 1 - Definitioner

  Artikel 2 - Iværksætterens identitet

  Artikel 3 - Anvendelighed

  Artikel 4 - Udbuddet

  Artikel 5 - Aftalen

  Artikel 6 - Fortrydelsesret

  Artikel 7 - Inddrivelsesomkostninger

  Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

  Artikel 9 - Pris

  Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

  Artikel 11 - Levering og gennemførelse

  Artikel 12 - Varighed, opsigelse og fornyelse

  Artikel 13 - Betaling

  Artikel 14 - Klageprocedure

  Artikel 15 - Tvister

  Artikel 16 - Supplerende eller fravigende bestemmelser

  ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

  I disse betingelser har følgende udtryk følgende betydning:

  Supplerende aftale: en aftale, hvor forbrugeren erhverver varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og hvor disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren ;

  fortrydelsesfrist: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

  forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv, en forretning eller et håndværk, og som indgår en aftale med iværksætteren;

  Dag: kalenderdag;

  digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;

  Varighedstransaktion: en aftale om et sæt produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid

  Varigt medium: ethvert middel eller enhver form for middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere og gense de lagrede oplysninger i fremtiden uden ændringer, herunder e-mail.

  Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at ophæve fjernsalgsaftalen inden fortrydelsesfristen

  Modelformular: den fortrydelsesformular, som den erhvervsdrivende udleverer til forbrugeren, og som forbrugeren kan udfylde, hvis han ønsker at udøve sin fortrydelsesret;

  iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

  Fjernsalgsaftale: en aftale, hvor der inden for rammerne af et system, som iværksætteren har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, indtil og med indgåelsen af aftalen kun anvendes en eller flere teknologier til fjernkommunikation med forbrugeren

  fjernkommunikationsteknologi: betyder, at den kan anvendes til at indgå en fjernkontrakt, uden at forbrugeren og kontrahenten er samlet i samme rum på samme tid

  generelle vilkår og betingelser: gældende generelle vilkår og betingelser for kontrahenten.

  ARTIKEL 2 - KONTRAHENTENS IDENTITET

  Forretningsadresse, hvis den er forskellig fra forretningsadressen; På anmodning

  E-mail-adresse: info@germato.com

  Handelskammerets nummer; På anmodning

  Momsregistreringsnummer. På anmodning


  ARTIKEL 3 - GÆLDENDE

  Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og bestilling mellem iværksætteren og forbrugeren.
  Inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles teksten til disse almindelige betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt inden indgåelse af fjernsalgsaftalen, skal det angives, at de almindelige forretningsbetingelser er tilgængelige til gennemsyn i iværksætterens lokaler, hvordan de kan gennemses, og at disse almindelige forretningsbetingelser kan sendes gratis.

  Hvis fjernsalgsaftalen i modsætning til det foregående stykke indgås elektronisk, inden fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at de let kan gemmes på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden fjernsalgsaftalens indgåelse angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt gratis elektronisk eller på anden måde efter anmodning fra forbrugeren. Hvis der ud over disse generelle betingelser gælder særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle betingelser kan forbrugeren altid henholde sig til den gældende bestemmelse, som er mest gunstig for ham. er.
  Hvis en eller flere bestemmelser i disse almindelige betingelser på et hvilket som helst tidspunkt erklæres ugyldige eller helt eller delvist ophæves, forbliver disse almindelige betingelser i kraft, og den pågældende ugyldige eller ophævede bestemmelse erstattes straks efter fælles overenskomst. af en bestemmelse, der så vidt muligt tilnærmer sig kravene i den oprindelige bestemmelse.
  Situationer, der ikke er reguleret af disse generelle betingelser, vurderes i overensstemmelse med disse generelle betingelser.

  Uklarhed om forklaringen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal forklares i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser.

  ARTIKEL 4 - TILBUD

  Hvis et tilbud er gyldigt i en begrænset periode eller er underlagt fortrydelses- eller ophævelsesbetingelser eller andre betingelser, skal dette udtrykkeligt angives i tilbuddet.
  Entreprenørens tilbud er uforpligtende. Entreprenøren har ret til at ændre og tilpasse tilbuddet.
  Iværksætterens tilbud indeholder en beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser, som altid er fuldstændig og korrekt. Tilbuddet indeholder en tilstrækkelig detaljeret beskrivelse til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis Entreprenøren anvender billeder, der antyder, at disse billeder viser det tilbudte produkt, er disse billeder en korrekt gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Åbenlyse fejl eller mangler i tilbuddet kan ikke være bindende for kontrahenten.
  Billeder med produkter er en korrekt gengivelse af de tilbudte produkter. Entreprenøren kan dog ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til produkternes virkelige farver.
  Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette er den
  især:

  priserne er inklusive afgifter;
  de eventuelle forsendelsesomkostninger
  hvordan kontrakten indgås, og hvilke skridt der kræves i den forbindelse;
  om hastighedsniveauet for fjernkommunikation er, medmindre omkostningerne ved at anvende fjernkommunikationsteknikken beregnes på et andet grundlag end den sædvanlige basishastighed for det anvendte kommunikationsmiddel;
  om aftalen arkiveres efter indgåelsen, og i bekræftende fald hvordan forbrugeren kan få adgang til den.
  fjernsalgsaftalens minimumsvarighed i tilfælde af en transaktion af længere varighed.
  udøvelse af fortrydelsesretten
  betalingsmåde, levering og opfyldelse af aftalen

  ARTIKEL 5 - AFTALEN

  Med forbehold af stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.
  Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af tilbuddets accept elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
  Hvis aftalen indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.
  Entreprenøren kan inden for de retlige rammer indhente oplysninger om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser og om alle forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning eller at stille særlige betingelser for dens gennemførelse.
  Senest ved levering af produktet eller tjenesteydelsen eller det digitale indhold skal iværksætteren sende følgende oplysninger til forbrugeren skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan lagre dem på en tilgængelig måde på et varigt medium:
  besøgsadressen på det forretningssted for den virksomhed, hvor forbrugeren kan indgive en klage
  betingelserne og midlerne for, at forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring om, at fortrydelsesretten er udelukket.
  oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  prisen, inklusive afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold
  leveringsomkostninger, hvis det er relevant
  metode til betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen
  betingelserne for opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten er indgået for en periode på mere end et år eller på ubestemt tid.
  i tilfælde af, at forbrugeren har fortrydelsesret, formularen for fortrydelsesret fra modellen.
  I tilfælde af en længerevarende transaktion gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for den første levering.

  ARTIKEL 6 - RET TIL FORANSTALTNINGER

  Ved levering af produkter:

  Ved køb af produkter har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden at angive nogen grund i 14 dage.

  Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren på forhånd har udpeget og meddelt den erhvervsdrivende, har modtaget produktet.
  Hvis:

  forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre, begynder betænkningsfristen at løbe fra den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan nægte at bestille flere produkter med forskellige leveringstider, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom inden bestillingsprocessen.
  Hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele, begynder fortrydelsesfristen den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller del af den sidste forsendelse eller del;
  aftalen omfatter regelmæssig levering af produkter over en bestemt periode, begynder betænkningstiden den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

  For tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et bestemt medium:

  Hvis en tjenesteydelsesaftale eller en aftale om levering af digitalt indhold ikke leveres på et bestemt medium, kan forbrugeren opsige aftalen inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse. Disse fjorten dage begynder dagen efter, at aftalen er indgået.

  Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et bestemt medium, hvis de ikke informerer om fortrydelsesretten:

  Hvis den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en standardfortrydelsesformular, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.

  Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for tolv måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen fjorten dage efter den dato, hvor forbrugeren har modtaget oplysningerne.

  I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han vil kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet med alt tilbehør og, hvis det er muligt, i original stand og emballage til leverandøren i overensstemmelse med dennes rimelige og klare anvisninger.

  Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette entreprenøren herom senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal give meddelelse herom ved hjælp af formularen i modellen. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at den leverede vare er returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af en følgeseddel.

  ARTIKEL 7 - SAGSOMKOSTNINGER VED RETTEN I FORBINDELSE MED ANDRE SAGER

  Ved udøvelse af forbrugerens fortrydelsesret må returomkostningerne ikke overstige
  iværksætteren tilbagebetaler købsprisen hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen, på samme måde som brugeren har anvendt. Der kræves en kvittering fra detailhandleren eller et endeligt bevis for fuld tilbagelevering.
  Enhver værdiforringelse af produktet som følge af uforsigtig håndtering bæres af forbrugeren. Dette kan ikke påberåbes, hvis iværksætteren ikke har givet alle juridiske oplysninger om fortrydelsesretten. Dette skal ske, inden købsaftalen indgås.

  ARTIKEL 8 - UDELUKKELSE AF SØGSMÅLSRETTEN

  Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig, hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i tilbuddet eller i det mindste i tide til at indgå aftalen, og det gælder for et af de produkter, der er anført i afsnit 2 og 3.
  Udelukkelse er kun mulig for følgende produkter:
  bestemt af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer
  som klart er personlige.
  som kan forringes eller ældes hurtigt;
  hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
  for individuelle aviser og tidsskrifter;
  for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen;
  for hygiejneprodukter, som forbrugeren har brudt forseglingen på.

  Udelukkelse er kun mulig for følgende tjenesteydelser:
  for indkvartering, transport, restaurationsaktiviteter eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum
  når leveringen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen
  for så vidt angår væddemål og lotterier

  ARTIKEL 9 - PRIS

  I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, må priserne på de tilbudte varer og/eller tjenesteydelser ikke forhøjes, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

  I modsætning til det foregående stykke kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen kontrol over, til variable priser. Denne forbindelse til volatilitet og det forhold, at alle angivne priser er indikativpriser, angives i tilbuddet.

  Prisforhøjelser inden for tre måneder efter kontraktens ikrafttræden er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller forskrifter.

  Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens ikrafttræden er kun tilladt, hvis iværksætteren har foreskrevet dette og:
  de er en følge af lovbestemmelser eller forskrifter, eller
  forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dato, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.

  Priserne i udbuddet af varer eller tjenesteydelser er inklusive moms.

  Der tages forbehold for tryk- og trykfejl i alle priser. Vi påtager os intet ansvar for følgerne af trykfejl. I tilfælde af trykfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.
  ARTIKEL 10 - GARANTI OG OVERENSSTEMMELSE

  Kontrahenten garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, specifikationerne i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der gælder på datoen for aftalens indgåelse, og/eller de offentlige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer entreprenøren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.

  En garanti fra den erhvervsdrivende, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan have over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen. Dette forstås som en forpligtelse fra den erhvervsdrivende, hans leverandør, importør eller producent, hvor han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er juridisk forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

  Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal anmeldes skriftligt til den erhvervsdrivende senest fire uger efter leveringen. Produkterne skal returneres i den originale emballage og i ny stand.

  Garantien gælder ikke, hvis:
  Forbrugeren har selv repareret og/eller behandlet de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller behandlet af en tredjepart;
  De leverede produkter er blevet udsat for unormale omstændigheder eller på anden måde behandlet uforsigtigt eller i strid med kontrahentens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen;
  Manglerne er helt eller delvist et resultat af bestemmelser, som regeringen har udstedt eller vil udstede med hensyn til de anvendte materialers art eller kvalitet.

  ARTIKEL 11 - LEVERING OG UDFØRELSE

  Entreprenøren skal udvise den største omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.

  Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren meddeler virksomheden.

  Med forbehold af stk. 4 i denne artikel udfører den erhvervsdrivende accepterede ordrer straks, men inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har aftalt en længere leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan gennemføres eller kun kan gennemføres delvist, skal forbrugeren underrettes herom senest 30 dage efter ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren har ikke ret til erstatning.

  Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke opnå nogen rettigheder fra angivne betingelser. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.

  I tilfælde af ophævelse i henhold til stk. 3 i denne artikel tilbagebetaler virksomhedsejeren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter ophævelsen.

  Hvis levering af en bestilt vare viser sig at være umulig, forsøger iværksætteren at levere en erstatningsvare. Senest ved leveringen skal det på en klar og forståelig måde angives, at der vil blive leveret en erstatningsvare. I tilfælde af ombytning kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved en eventuel returlevering afholdes af iværksætteren.

  Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter forbliver hos entreprenøren indtil levering til forbrugeren eller en forudbestemt repræsentant, som entreprenøren har underrettet, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

  ARTIKEL 12 - ADVARSELSTRANSAKTIONER: ADVARSEL, OPSIGELSE OG FORNYELSE

  Opsigelse

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.

  Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den fastsatte periode under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og med et varsel på mindst en måned.

  Forbrugeren kan de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker:
  opsige til enhver tid og er ikke begrænset til at opsige til enhver tid eller for enhver periode;
  i det mindste opsige på samme måde, som de var en del af ham;
  altid opsige med samme opsigelsesvarsel, som kontrahenten selv har fastsat.
  Fornyelse

  En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

  I modsætning til det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og magasiner, forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren gør indsigelse mod denne forlængede aftale. kan opsige udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.

  En aftale, der er indgået for en bestemt periode og omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forblive uopsigelig på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel på højst en måned og et varsel på højst tre måneder, hvis aftalen omfatter regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dagblade, nyheder og ugeblade.

  En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) må ikke løbe på ubestemt tid og udløber automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.
  Dyrt

  Hvis en aftale har en løbetid på over et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed kræver, at aftalen opsiges før udløbet af den aftalte periode.

  ARTIKEL 13 - BETALING

  Medmindre andet er aftalt, skal de skyldige beløb betales senest syv arbejdsdage efter begyndelsen af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede betænkningstid. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse begynder denne frist at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

  Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette eventuelle fejl i de oplyste eller angivne betalingsoplysninger til iværksætteren.

  I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side har virksomheden ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve rimelige omkostninger, som forbrugeren har meddelt på forhånd.

  ARTIKEL 14 - KLAGEPROCEDURE

  Iværksætteren skal have en veloffentliggjort klageprocedure og skal behandle klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.

  Klager over aftalens opfyldelse skal fremsættes fuldt ud og klart beskrevet over for iværksætteren inden for en rimelig frist efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

  Klager, der sendes til iværksætteren, skal besvares inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en klart længere behandlingstid, skal iværksætteren svare inden for 14 dage med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

  Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som er genstand for tvistbilæggelse.

  ARTIKEL 15 - Tvist

  Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem virksomheden og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på.

  ARTIKEL 16 - yderligere eller anderledes forskelle

  Supplerende bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en varig databærer.


  24/7 KUNDESERVICE

  100% SIKRE BETALINGER

  30 DAGES PENGENE TILBAGE GARANTI

  GRATIS FRAGT